Gizlilik ve Tǝhlükǝsizlik


Şǝxsi Mǝlumatların Yığılması, Qorunması vǝ İstifadǝ olunması

Azeringilizce.com saytından ziyarǝt etmǝk mǝqsǝdilǝ istifadǝ edǝn istifadǝçilǝrdǝn hǝr hansısa bir şǝxsi mǝlumat tǝlǝb olunmur. Lakin Azeringilizce.com Sistemini ödǝnişsisz sınamaq istǝyǝnlǝrdǝn Ad, Soyad, Telefon, E-Poçt adresi vǝ xidmǝt almaq istǝyǝnlǝrdǝn Ad, Soyad, Telefon, E-Poçt vǝ Ünvan tǝlǝb olunur.

İstifadǝçi Mǝlumatlarının Düzgünlüyü vǝ Yenilǝnmǝsi

Saytdan xidmǝt alarkǝn verdiyiniz bütün mǝlumatlar düz olmalıdır. Әks halda satın alma prosesinǝ keçǝ bilmǝrsiniz. Saytdan xidmǝt alarkǝn verdiyiniz bütün mǝlumatlar ilǝ bağlı hǝr hansı bir dǝyişiklik baş verǝrsǝ (ünvan vǝ s.) bu mǝlumatları yenilǝmǝyi tǝǝhhüd etmiş olacaqsınız.

"ARUBAKU VVİ-Fİ SYSTEMS" MӘHDUD MӘSULİYYӘTLİ CӘMİYYӘTİ
AZ1069 BAKI ŞӘHӘRİ NӘRİMANOV RAYONU YAŞAR HÜSEYNOV ev. 17
Kartaltepe Mh. Belediye Hekimi Sk. No:2/6 Atasaray Apt. B Blok Bakırköy - İstanbul / Türkiye