İstifadǝ Müqavilǝsi


Aşağıdakı “xidmǝtdǝn faydalanma şǝrtlǝri” xidmǝtdǝn faydalanmağa başlamamışdan ǝvvǝl diqqǝtli bir şǝkildǝ oxunmalıdır. Azeringilizce.com xidmǝtindǝn faydalanmaq bu şǝrtlǝrin diqqǝtli bir şǝkildǝ oxunduğu vǝ eynilǝ qǝbul edildiyi vǝ bu şǝrtlǝrǝ zidd davranışların yalnızca istifadǝçi üçün hüquqi vǝ cǝrimǝöhdǝliklǝrini yaradacağını anladıqları mǝnasına gǝlir. Әgǝr hǝr hansı bir istifadǝçi bu şǝrtlǝri qǝbul etmirsǝ onda hǝmin istifadǝçinin sayta giriş vǝ xidmǝtdǝn faydalanma hüququ da yoxdur.

Azeringilizce.com saytı ticarǝt vǝ ticarǝtlǝ bağlıolmayan bölmǝlǝrdǝn ibarǝt bir saytdır. Ödǝnişsiz sınaq zǝngi üçün ödǝniş tǝlǝb olunmur. Lakin fǝal olaraq xidmǝtin hamısından faydalanmaq üçün alınan “e-paket(lǝr)” üçün müǝyyǝn qǝdǝr xidmǝt haqqı ödǝnmǝlidir. Azeringilizce.com fikir hüquqlarına hörmǝtlǝ yanaşır. İstifadǝçilǝrindǝn dǝ eyni hörmǝti gözlǝyir. Heç bir istifadǝçi fikir hüquqlarınıhǝr hansı formada pozuntularayolverǝcǝk üslubda Azeringilizce.com – dan istifadǝ edǝ bilmǝz. Azeringilizce.com – un ad hüququ, mǝzmunu, bütün sǝnǝdlǝri, proqram vǝ scriptlǝrǝ aid hüquqları gizlidir. Sǝhifǝlǝrdǝǝksi ifadǝ edilmǝdiyi müddǝtcǝ saytın içǝrsindǝki heç bir sǝnǝd, sǝhifǝ, qrafika, dizayn elementi vǝ digǝr elementlǝrin icazǝsiz surǝtinin çıxardılması, başqa yerǝköçürdülmǝsi, sitat alınması, internet vasitǝsilǝ vǝ ya hǝr hansı başqa formada dǝrc edilmǝsi vǝ istifadǝ olunması qadağandır.

İstifadǝçi aşağıda mǝhdud olmamaq şǝrtiylǝ sayılan vǝ sayılmayıb bu xüsusiyyǝtlǝrǝ malik, istifadǝçinin Azeringilizce.com ilǝ bağlı bütün fǝaliyyǝtlǝrdǝn tamamilǝ özü mǝsuliyyǝt daşıyır vǝ bu cür hallar meydana gǝlǝndǝ istifadǝçinin istifadǝ hüququ Azeringilizce.com tǝrǝfindǝn dayandırıla bilǝr.

Xidmǝt Şǝrtlǝri

"ARUBAKU VVİ-Fİ SYSTEMS" MӘHDUD MӘSULİYYӘTLİ CӘMİYYӘTİ
AZ1069 BAKI ŞӘHӘRİ NӘRİMANOV RAYONU YAŞAR HÜSEYNOV ev. 17
Kartaltepe Mh. Belediye Hekimi Sk. No:2/6 Atasaray Apt. B Blok Bakırköy - İstanbul / Türkiye