Gizlilik ve Tǝhlükǝsizlik


Şǝxsi Mǝlumatların Yığılması, Qorunması vǝ İstifadǝ olunması

Azeringilizce.com saytından ziyarǝt etmǝk mǝqsǝdilǝ istifadǝ edǝn istifadǝçilǝrdǝn hǝr hansısa bir şǝxsi mǝlumat tǝlǝb olunmur. Lakin Azeringilizce.com Sistemini ödǝnişsisz sınamaq istǝyǝnlǝrdǝn Ad, Soyad, Telefon, E-Poçt adresi vǝ xidmǝt almaq istǝyǝnlǝrdǝn Ad, Soyad, Telefon, E-Poçt vǝ Ünvan tǝlǝb olunur.

  • İstifadǝçilǝrdǝn tǝlǝb edilǝn şǝxsi mǝlumatlar üçüncü şǝxslǝrǝ qǝtiyyǝn ötürülmür.
  • İstifadǝçi kursualarkǝn verdiyi kredit kartı mǝlumatları sistemde saxlanılmır
  • Azeringilizce.com e-poçtlarına göndǝrilǝn xahiş vǝ suallar sadǝcǝ bu e-poçt hesablarında qorunub saxlanılır.
İstifadǝçi Mǝlumatlarının Düzgünlüyü vǝ Yenilǝnmǝsi

Saytdan xidmǝt alarkǝn verdiyiniz bütün mǝlumatlar düz olmalıdır. Әks halda satın alma prosesinǝ keçǝ bilmǝrsiniz. Saytdan xidmǝt alarkǝn verdiyiniz bütün mǝlumatlar ilǝ bağlı hǝr hansı bir dǝyişiklik baş verǝrsǝ (ünvan vǝ s.) bu mǝlumatları yenilǝmǝyi tǝǝhhüd etmiş olacaqsınız.