İstifadǝ Müqavilǝsi


Aşağıdakı “xidmǝtdǝn faydalanma şǝrtlǝri” xidmǝtdǝn faydalanmağa başlamamışdan ǝvvǝl diqqǝtli bir şǝkildǝ oxunmalıdır. Azeringilizce.com xidmǝtindǝn faydalanmaq bu şǝrtlǝrin diqqǝtli bir şǝkildǝ oxunduğu vǝ eynilǝ qǝbul edildiyi vǝ bu şǝrtlǝrǝ zidd davranışların yalnızca istifadǝçi üçün hüquqi vǝ cǝrimǝöhdǝliklǝrini yaradacağını anladıqları mǝnasına gǝlir. Әgǝr hǝr hansı bir istifadǝçi bu şǝrtlǝri qǝbul etmirsǝ onda hǝmin istifadǝçinin sayta giriş vǝ xidmǝtdǝn faydalanma hüququ da yoxdur.

Azeringilizce.com saytı ticarǝt vǝ ticarǝtlǝ bağlıolmayan bölmǝlǝrdǝn ibarǝt bir saytdır. Ödǝnişsiz sınaq zǝngi üçün ödǝniş tǝlǝb olunmur. Lakin fǝal olaraq xidmǝtin hamısından faydalanmaq üçün alınan “e-paket(lǝr)” üçün müǝyyǝn qǝdǝr xidmǝt haqqı ödǝnmǝlidir. Azeringilizce.com fikir hüquqlarına hörmǝtlǝ yanaşır. İstifadǝçilǝrindǝn dǝ eyni hörmǝti gözlǝyir. Heç bir istifadǝçi fikir hüquqlarınıhǝr hansı formada pozuntularayolverǝcǝk üslubda Azeringilizce.com – dan istifadǝ edǝ bilmǝz. Azeringilizce.com – un ad hüququ, mǝzmunu, bütün sǝnǝdlǝri, proqram vǝ scriptlǝrǝ aid hüquqları gizlidir. Sǝhifǝlǝrdǝǝksi ifadǝ edilmǝdiyi müddǝtcǝ saytın içǝrsindǝki heç bir sǝnǝd, sǝhifǝ, qrafika, dizayn elementi vǝ digǝr elementlǝrin icazǝsiz surǝtinin çıxardılması, başqa yerǝköçürdülmǝsi, sitat alınması, internet vasitǝsilǝ vǝ ya hǝr hansı başqa formada dǝrc edilmǝsi vǝ istifadǝ olunması qadağandır.

İstifadǝçi aşağıda mǝhdud olmamaq şǝrtiylǝ sayılan vǝ sayılmayıb bu xüsusiyyǝtlǝrǝ malik, istifadǝçinin Azeringilizce.com ilǝ bağlı bütün fǝaliyyǝtlǝrdǝn tamamilǝ özü mǝsuliyyǝt daşıyır vǝ bu cür hallar meydana gǝlǝndǝ istifadǝçinin istifadǝ hüququ Azeringilizce.com tǝrǝfindǝn dayandırıla bilǝr.

Xidmǝt Şǝrtlǝri
 • Azeringilizce.com hǝr hansıa bir sǝbǝb vǝ üzr (texniki problem vǝ lǝngimǝ vǝ s.) ilǝ bağlı mǝlumat vermǝyǝrǝk xidmǝti dayandırma ya da fasilǝ vermǝ hüququna malik deyildir, ǝks halda xidmǝt alan şǝxsin bu müqavilǝyǝ olan etirazı etibarlı olacaqdır.
 • Xidmǝt alan şǝxs ilk dil sǝviyyǝsi müǝyyǝn edilǝnǝ qǝdǝr hǝr hansısa bir sǝnǝdǝ (e-kitab vǝ s.) doğru göndǝrilmǝyǝcǝkdir. İlk dil sǝviyyǝsi hǝftǝnin beş günü yerinǝ yetirilǝn tǝxmini 3-5 dǝqiqǝlik ödǝnişsisz danışıq ilǝ qiymǝtlǝndirilǝcǝkdir vǝ sǝnǝdlǝr bu tarixdǝn etibarǝn xidmǝt alan şǝxsǝ bir web saytı vasitǝsilǝ göndǝrilǝcǝkdir.
 • Azeringilizce.com dil pedaqoqları vǝ kadrları şǝxsi mǝlumatlarını xidmǝt alan şǝxslǝrǝ vermǝmǝk hüququna malikdirlǝr. Azeringilizce.com xidmǝt alan şǝxs tǝrǝfindǝn hǝr hansısa bir tǝzyiq, üslubda yol verilǝn pozuntular, ǝdǝb-ǝrkan, tǝrbiyǝ vǝǝxlaq normalarından uzaq münasibǝtlǝrǝmǝruz qalanda ya da danışıqlar zamanı din, siyasǝt vǝ s. kimi danışıqların aparıldığı haldaAzeringilizce.com bu muqavilqni bir tǝrǝfli olaraq lǝğv etmǝ hüququna malikdir.
 • Xidmǝt alan şǝxs hǝr hansısa bir sǝbǝb vǝ ya üzr göstǝrmǝyǝrǝk 5 gün arxa-arxaya tǝhsil proqramında iştirak etmǝdiyi halda Azeringilizce.com verdiyi xidmǝti bir tǝrǝfli olaraq dayandırma ya da pedaqoq dǝyişdirmǝ hüququna malikdir.
 • Azeringilizce.com ǝvvǝlcǝdǝn mǝlumat vermǝyǝrǝk pedaqoq dǝyişdirmǝ hüququna malikdir. Pedaqoq naxoş olanda vǝ ya bu kimi başqa hallarda dǝrslǝrǝ ehtiyat pedaqoqlar girǝ bilǝr. Bu kimi hallarda dǝrslǝrin tǝxirǝ salınması ya da bu dǝrslǝrinǝvǝzinin verilmǝsi mümkün deyildir.
 • Xidmǝt alan şǝxs müqavilǝni imzaladığı tarixdǝn etibarǝn fǝrdi xidmǝt haqqını 2 gün ǝrzindǝ nağd olaraq ödǝmǝyi qǝbul etmiş sayılır. Bu xidmǝt haqqı 2 iş günü ǝrzindǝ xidmǝt alan şǝxstǝrǝfindǝn ödǝnmǝzsǝ Azeringilizce.com xidmǝti bir tǝrǝfli olaraq dayandırma hüququna malikdir.
 • Xidmǝt alan şǝxs xidmǝt vǝ müqavilǝ müddǝti boyunca xidmǝt aldığı ǝlaqǝ mǝlumatlarını (telefon, e-poçt) qabaqcadan Azeringilizce.com-un sǝlahiyyǝtli şǝxsinǝ bildirǝrǝk dǝyişdirmǝ hüququna sahibdir. Xidmǝt verilǝn paketlǝr arasında paket dǝyişmǝsi ya da müddǝt dǝyişmǝsi mümkün deyildir. Xidmǝt alan şǝxs dǝrslǝrini başqa bir şǝxsǝ dövr etmǝ hüququna malik deyildir. Xidmǝt alan şǝxsdǝn gǝlǝn bu kimi tǝlǝblǝr Azeringilizce.com tǝrǝfindǝn rǝdd edilǝcǝkdir.
 • Xidmǝt alan şǝxs dǝrs vaxtı telefona cavab vermǝzsǝ ona 3 dǝfǝ daha zǝng edilǝcǝkdir. Pedaqoq kursantdan cavab ala bilmǝzsǝ hǝmin günǝ aid dǝrs yerinǝ yetirilmiş olaraq qǝbul edilǝcǝkdir ve digǝr günlǝrǝǝlavǝolunmayacaqdır.
 • Kursant 1 aylıq tǝhsil müddǝti ǝrzindǝ 2 gün, 3 aylıq tǝhsil müddǝti ǝrzindǝ 15 gün, 6 aylıq tǝhsil müddǝti ǝrzindǝ 30 gün dǝrsi tǝxirǝ salma hüququna malikdir vǝAzeringilizce.com göstǝrilǝn saydan daha çox dǝrsi tǝxirǝ salacağını tǝǝhhüd etmir. 1 aylıq paketlǝrdǝ dǝrs dondurma hüququ mövcud deyildir. Kursant 3 aylıq vǝ 6 aylıq tǝhsil müddǝti ǝrzindǝ yalnızca 1 dǝfǝ istifadǝ olunan vǝǝn çox 2 aylıq (44 dǝrs günü) olmaq şǝrtilǝ dǝrs dondurma hüququna malikdir.Dǝrs dondurma proseslǝri 5 dǝrs günündǝn uzun olduğu halda pedaqoq vǝ dǝrs saatı ilǝ bağlı zǝmanǝt verilmir. Bundan başqa dǝrs dondurma müddǝtini ümumilikdǝ 2 ayı keçǝrsǝAzeringilizce.com kursantın dǝrslǝrini vermǝmǝ hüququna sahibdir.
 • Azeringilizce.com dǝrslǝri 1, 3 vǝ 6 aylıq olaraq tǝqdim edir. Göstǝrilǝn müddǝtlǝrin başa çatması ilǝ birlikdǝbaşa çatan paket hüquqları yeni pakete dövr edilǝ bilmǝz. Bundan başqa müǝyyǝn edilǝn müddǝtlǝrin başlama vǝ başa çatma tarixlǝri eyni günǝ salınır. Mǝsǝlǝn 3 aylıq abunǝ olub 10 Yanvar tarixindǝ tǝhsilinǝ başlayan kursant 10 Aprel tarixinǝ qǝdǝr tǝhsil alır. Başa çatma tarixi hǝftǝ sonuna düşǝrsǝ başa çatma tarixi olaraq Cümǝ günü müǝyyǝn edilir. Azeringilizce.com pedaqoqlarıilǝ bağlı cinsi xaric hǝr hansı bir şǝxsi mǝlumatı (adı, soyadı, yaşı, etnik kökü, universitet vǝ s.) bu şirkǝtlǝrlǝ bağlanan müqavilǝlǝrǝǝsasǝn xidmǝt alan şǝxslǝrǝ vermir. Azeringilizce.com xidmǝt aldığı şirkǝtlǝrlǝ bağlı dǝyişiklik etmǝ hüququnu gizli saxlayır. Bü mǝlumatlar sǝbǝbilǝ meydana gǝlǝn münaqişǝlǝrdǝn ötǝri Azeringilizce.com qǝtiyyǝn mǝsuliyyǝt daşımır vǝ cavabdehlik qǝbul etmir. Bundan başqa Azeringilizce.com tǝhsil rübündǝ mövcud olan rǝsmi tǝtil, xüsusi günlǝr sǝbǝbilǝ yaranan tǝtil günlǝrindǝ tǝhsil vermǝyi, kursantlara aylıq müǝyyǝn gün sayı vǝ kurs sayı tǝǝhhüd etmir.
 • Azeringilizce.com tǝhsil sistemindǝ kursant vǝziyyǝti aktiv ya da passiv olan bütün kursantlarımız, sistemǝ istiqamǝtlǝndirdiklǝri vǝ 1 vǝ ya 3 aylıq abunǝ olub ödǝniş proseslǝri yekunlaşmış hǝr bir kursant üçün %5, 6 aylıq abunǝ olub ödǝniş proseslǝri yekunlaşmış hǝr bir kursant üçün %10 referans endirimi qazanırlar. Qazanılan referans endirimlǝri kursantlarımızın hesabında qorunur vǝ yeni paketlǝr aldıqları vaxtǝn çox %75-i istifadǝ edilǝ bilǝr. %75 qǝdǝri istifadǝ edildikdǝn sonra sistemdǝ qalan referans endirimlǝri növbǝti paketin alınmasına qǝdǝr sistemdǝ gizli olaraq saxlanacaqdır. Kursantın sistemdǝ malik olduğu referans endirimlǝri pulla vǝ dǝrslǝ dǝyişdirilǝ bilmǝz, başqa bir kursanta dövr edilǝ bilmǝz, endirim faizinin pula çevrilǝrǝk qaytarılması tǝlǝb oluna bilmǝz vǝ referans endirimi özü bir kampanya olduğu üçün istifadǝ olunduğu müddǝtdǝ kursant başqa kampanyalardan istifadǝ edǝ bilmǝz. Kursant tövsiyǝsi ilǝ sistemǝ daxil olan kursantlar ilk qeydlǝrindǝ vǝ sadǝcǝ bir dǝfǝ olmaq şǝrtilǝ 1 vǝ 3 aylıq paketlǝr üçün %5, 6 aylıq paketlǝr üçün %10 endirim qazanırlar. Sistemǝ abunǝ olan hǝr bir kursant özünǝ aid referans nömrǝsini kursant ekranında görǝ bilǝr.
 • Azeringilizce.com tǝhsil proqramında vǝ istifadǝ müqavilǝsindǝ dǝyişiklik etmǝ hüququnu gizli saxlayır.