Zǝmanǝt, Lǝğv Etmǝ vǝ Ödǝnişi Geri Qaytarma Şǝrtlǝri


Lǝğvetmǝ Proseslǝri
 • Bütün istifadǝçilǝr Azeringilizce.com sisteminǝ başlamamışdan ǝvvǝl sınaq zǝnglǝrinǝ cǝlb edilirlǝr. Bu zǝng Azeringilizce.com sisteminin nǝ olduğu, verilǝn xidmǝtin hansı elementlǝrdǝn ibarǝt olduğu vǝ sistemin necǝ işlǝdiyi haqqında mǝlumat vermǝk üçün hǝyata keçirdilir.
 • Azeringilizce.com sistemindǝn xidmǝt satın almağa qǝrar verǝn istifadǝçilǝr; sınaq zǝnglǝrindǝ iştirak etmiş, verilǝn xidmǝti vǝ bu xidmǝtin ibarǝt olduğu elementlǝrin nǝ olduğunu anlamış vǝ bu sistemi bǝyǝnmiş demǝkdir.
 • Azeringilizce.com sistemindǝn edilǝn alış-veriş tamamilǝ istifadǝçinin şüuru daxilindǝ hǝyata keçirdilǝn bir prosesdir.
 • Yuxarıda sayılan sǝbǝblǝrlǝ vǝ eyni zamanda xidmǝtin alındığı an hǝyata keçǝn bir xidmǝt olması sǝbǝbilǝAzeringilizce.com saytından satın alınan ya da dayandırılan paketlǝrin lǝğv edilmǝsi vǝ ya geri qaytarılması mümkün deyildir.
 • Ünvanın dǝyişikliyi, iş dǝyişikliyi kimi hallarda vǝ ya müvǝqqǝti olaraq bir müddǝt xidmǝtin istifadǝsinin mümkün olmadığıhalda 3 vǝ 6 aylıq paketlǝrǝ daxil olan istifadǝçilǝr maksimum bir dfǝ vǝ ümumilikdǝ 2 ayı keçmǝmǝk şǝrtilǝ xidmǝti dondurma hüquqlarından istifadǝ edǝ bilǝrlǝr.
 • Bundan başqa Azeringilizce.com İstifadǝ Müqavilǝsi maaddǝlǝrindǝn hǝr hansı birindǝ göstǝrilǝn qaydanın/qaydaların pozulduğunu gördüyü halda istifadǝçinin aldığı xidmǝti dayandıra bilǝr.
 • Azeringilizce.com öz sistemindǝn dayandırılan xidmǝti vermǝmǝ hüququna malikdir.
Zǝmanǝt Şǝrtlǝri
 • Azeringilizce.com sisteminin istifadǝçisi olmaqdan meydana gǝlǝn, birbaşa vǝ ya dolayılı olaraq meydanaçıxa bilǝn, sǝbǝbi olan vǝ ya tǝsadüfi olan gǝlir vǝ qazanc itgilǝri, işǝ mǝcburi olaraq fasilǝ verilmǝsi, proqram vǝ ya digǝr dataların itmǝsi kimi hallara görǝAzeringilizce.com qǝtiyyǝn cavabdeh deyildir.
 • Azeringilizce.com mövcud olduğu formada istifadǝçiyǝ tǝqdim edilib yuxarıda göstǝrilǝn halların yaranmayacağını vǝ ya mǝzmunların tam, düzgün vǝǝlverişli olduğunu tǝǝhhüd etmir.
 • Yenǝ dǝAzeringilizce.com heç bir sǝbǝbǝ bağlı olmayaraq mǝzmununun hamısını vǝ ya bir hissǝsini dǝyişdirmǝ, çıxartma vǝ ya yenisini ǝlavǝ etmǝ sǝlahiyyǝtinǝ malikdir.
 • Azeringilizce.com hǝr hansı bir sǝbǝbǝ görǝ dǝrsi tǝxirǝ salmaz vǝ salacağını tǝǝhhüd etmǝz.